Od drożdży do pieniędzy. Lek.wet.Marek Fiuk

Sześć prawd na dzień dzisiejszy:

 1. Energia  i pieniądze są dziś potrzebne do wszystkich procesów życiowych.
 2. Lotne Kwasy  Tłuszczowe są źródłem  70% energii metabolicznej zużywanej przez organizm przeżuwacza.
 3. LKT powstają w procesie fermentacji w żwaczu.
 4. Za procesy fermentacji odpowiedzialna jest mikroflora żwacza: bakterie celulolityczne, amylo i sacharolityczne oraz pierwotniaki.
 5. Podstawę opłacalnej produkcji mleka stanowią pasze objętościowe zawierające dużo trudno strawnego włókna (zawierającego hemicelulozę, celulozę o wysokiej wartości energetycznej) rozkładanego przez bakterie celulolityczne.
 6. Za pieniądze z produkcji mlecznej odpowiedzialna jest zdrowa mikroflora żwacza. Zdrowa mikroflora to odpowiednia ilość drobnoustrojów i ich właściwa proporcja.

Zagrożenia dla mikroflory celulolitycznej:

 • pH - Wartości pH treści żwacza poniżej 5, 8 uważane są za sygnał rozpoczynającej się, subklinicznej kwasicy żwacza. Poniżej tego pH dochodzi do inaktywacji bakterii celulolitycznych odpowiedzialnych za strawność włókna w żwaczu.
  Przy obniżeniu pH poniżej 5 dochodzi do zdziesiątkowania flory pierwotniaczej.
 • Tlen - Duże ilości zjadanej karmy oraz sam proces przeżuwania rzutują na ilości dostającego się do żwacza powietrza. Bakterie bytujące w żwaczu należą natomiast do grupy beztlenowych i obecność dużych ilości tlenu jest dla nich zabójcza.

Co obniża pH żwacza?

 • obecność w paszach treściwych dużych ilości skrobi /cukrów prostych przy jednoczesnej niskiej zawartości włókna strukturalnego. Na przykład skarmianie liści buraków cukrowych z główkami, śruty zbożowe ale z równoczesną niedostateczną podażą siana.
 • obecność w kiszonkach dużych ilości kwasu mlekowego - zwłaszcza szkodliwego dla organizmu  izomeru-(D) kwasu mlekowego.
 • zmniejszenie ilości wydzielanej śliny na przykład w przypadkach paszy zbyt drobno zmielonej lub mało smakowitej.
 • skrajne przypadki niedostępności wody.
 • zbyt niska zdolność resorbcji LKT przez błonę śluzową przedżoładków.

Wszystkie powyższe czynniki prowadzą do obniżenia pH żwacza i przesunięcia równowagi mikrobiologicznej na stronę bakterii amylo i sacharolitycznych, produkujących kwas mlekowy a w efekcie  do dalszego, lawinowego obniżania pH treści żwacza i  w konsekwencji kwasicy metabolicznej.

Niebezpieczne okresy

 • Generalnie bydło opasowe w intensywnej fazie tuczu
 • Krowy cielne w okresie około lub poporodowej  zmiany diety. Decydujący jest tu fakt, że w okresie przedporodowym ilość pobieranej paszy spada do 50% a takie krowy preferują wyjadanie paszy treściwej.
 • Krowy w najwyższej fazie wydajności mlecznej.
 • Okresowe zmiany w systemie karmienia, wiosna, jesień.

Podstępność zjawiska:
Skutki procesu nadmiernego zakwaszenia żwacza objawiają się po długim czasie, kilku a nawet kilkunastu tygodni. Obniżenie zawartości tłuszczu w mleku ,obniżenie wydajności mlecznej zdają się nie mieć wyraźnej przyczyny. Z tego też względu proces ten nazywany jest "cichym złodziejem" a czasami "skrytobójcą" ze względu na upadki  sztuk  o najlepszej wydajności mlecznej, bez wyraźnych symptomów chorobowych.
Przewlekła kwasica podkliniczna ma też swoje dalsze konsekwencje zdrowotne gdyż w organizmie następuje przestawienie  torów metabolicznych z produkcji tłuszczu mleka na syntezę tłuszczu zapasowego co z kolei  w okresie  poporodowym może skutkować ketozą  bydła.
Dodatkowe wspomaganie przez człowieka. No może nie dosłownie przez człowieka a przez żywe kultury drożdży. Drożdże Saccharomyces cerevisiae wykazują wysoką aktywność biologiczną w przewodzie pokarmowym. 

 • Żywe drożdże wykorzystują nadmiar cukrów prostych, ograniczają w ten sposób nadmierny rozwój bakterii amylo i sacharolitycznych, blokując tym samym nadmierną produkcję kwasu mlekowego . W ten sposób ograniczają wahania pH treści żwacza.
 • Żywe drożdże wykorzystują tlen i niwelują tym samym jego bakteriobójcze działanie oraz stwarzają warunki sprzyjające większej aktywności mikroflory.
 • Żywe drożdże wspomagają  zużycie  i nie dopuszczają do nadmiernego nagromadzenia się w żwaczu  izomeru D(-) kwasu mlekowego, toksycznego dla organizmu.

Stymulacja fermentacji mikrobiologicznej powoduje bezpieczne  zwiększenie produkcji lotnych kwasów tłuszczowych oraz poprzez rozrost błony śluzowej przedżołądków, zwiększenie ich przyswajalności. Wszystko to  poprawia bilans energetyczny organizmu a nawet  umożliwia stworzenie glikogenowych rezerw energetycznych co ma zasadnicze znaczenie w zapobieganiu ketozie.
Reasumując, stymulacja fermentacji mikrobiologicznej  żywymi kulturami drożdży w linii prostej przekłada się na zapobieganie takim chorobom jak kwasica, ketoza, trudności w zapłodnieniu oraz znacząco zwiększa wydajność mleczną.

Co jeszcze?

Marcmedic proponuje Państwu preparaty profilaktyczne łączące w sobie wielokierunkowe działania zmierzające w kierunku stabilizacji mikroflory żwacza. Wykorzystujemy w nich zarówno biologiczne działanie żywych mikrokapsułowanych drożdży,  jak też chemicznych związków buforujących pH.
Dodatkowo preparat Propiocid, Biorumetol, Actirumen, Neorumivet, zawierają zioła potęgujące produkcję śliny jako naturalnego bufora pH.